World Championship of Model Ships / Section C

23 - 30 September 2012, Rijeka, Croatia

Hai Biao Chen

No: 28
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 98.00
Medal: gold

Jin Lan Chen

No: 29
Class: C4 - D
Scale: 1:500

Score: 89.00
Medal: bronze

No: 30
Class: C5
Scale: 1:728

Score: 85.33
Medal: bronze

Ying Xuan Gao

No: 33
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 88.67
Medal: bronze

Jian Xiong Gu

No: 34
Class: C4 - D
Scale: 1:280

Score: 98.00
Medal: gold

No: 35
Class: C4 - C
Scale: 1:285

Score: 97.33
Medal: gold

Xiang Guo

No: 36
Class: C4 - D
Scale: 1:400

Score: 94.00
Medal: silver

No: 37
Class: C5
Scale: 1:1000

Score: 95.33
Medal: gold

Tie Xin Liu

No: 39
Class: C4 - D
Scale: 1:600

Score: 92.33
Medal: silver

No: 315
Class: C5
Scale: 1:1000

Score: 93.00
Medal: silver

Wei Liu

No: 40
Class: C4 - B
Scale: 1:1000

Score: 94.00
Medal: silver

Zi Qian Liu

No: 41
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 88.67
Medal: bronze

Xin Yi Mu

No: 42
Class: C5
Scale: 1:1000

Score: 91.33
Medal: silver

No: 43
Class: C6
Scale: 1:200

Score: 85.33
Medal: bronze

Feng Qian

No: 44
Class: C4 - B
Scale: 1:1300

Score: 96.33
Medal: gold

No: 45
Class: C5
Scale: 1:650

Score: 96.33
Medal: gold

Zi Yan Shen

No: 46
Class: C3 - A
Scale: 1:700

Score: 90.67
Medal: silver

No: 47
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 90.67
Medal: silver

He Feng Sun

No: 48
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 97.67
Medal: gold

Zhen Yi Wang

No: 49
Class: C5
Scale: 1:1000

Score: 75.67
Medal:

No: 50
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 91.33
Medal: silver

Guo Feng Wu

No: 51
Class: C4 - D
Scale: 1:250

Score: 97.33
Medal: gold

Jian Zhong Xiao

No: 53
Class: C2
Scale: 1:75

Score: 96.33
Medal: gold

Xiao Chuan Xie

No: 54
Class: C5
Scale: 1:1000

Score: 93.00
Medal: silver

No: 55
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 91.67
Medal: silver

Yi Qiang Xie

No: 56
Class: C4 - B
Scale: 1:1250

Score: 98.33
Medal: gold

No: 57
Class: C4 - C
Scale: 1:800

Score: 99.00
Medal: gold

Qiang Xiong

No: 58
Class: C4 - A
Scale: 1:600

Score: 92.33
Medal: silver

No: 59
Class: C5
Scale: 1:930

Score: 95.67
Medal: gold

Guo Sheng Zeng

No: 60
Class: C1
Scale: 1:100

Score: 95.33
Medal: gold

No: 61
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 97.67
Medal: gold

Jun Zhou

No: 62
Class: C6
Scale: 1:350

Score: 84.00
Medal: